ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานอาคารเอนกประสงค์และงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง