วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  อบต.ดู่น้อย

logo

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเป็นตำบลน่าอยู่

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 สืบสานศิลปวัฒนธรรม

และภูปัญญาท้องถิ่น

ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี