ประวัติ อบต.ดู่น้อย

             ตำบลดู่น้อย เดิมขึ้นกับตำบลลิ้นฟ้า จากการบอกเล่า ถิ่นฐานแห่งนี้ได้มีการรวมตัวก่อตั้งเป็นหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2360 เป็นชุมชนขนาดเล็ก อพยพมาจากบ้านเต๋อบ้านเว่อ  ตำบลตากแดดหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมีการขยายตัวของชุมชน มีหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น จึงแยกจาก ตำบลลิ้นฟ้า เมื่อปี พ.ศ. 2522  ปัจจุบันมีหมู่บ้านในการปกครอง 14 หมู่บ้าน สภาพของชุมชนมีการรวมตัวกันในหมู่เครือญาติอยู่ในบ้านประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้านเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เริ่มก่อตั้งสภาตำบลขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2537 และตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อยขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2539