ภารกิจ/อำนาจหน้าที่

สำนักงานปลัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศด้านเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย

งานการเจ้าหน้าที่

การวางแผนบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การโอน (ย้าย) การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทำตามเห็น มีสรุปรายงาน เสนอแนะกับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ

งานกฎหมายและคดี

งานที่เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับดังที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่
ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน

 

 

 

กองคลัง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย

งานการเงิน

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณการบัญชี ทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษาวิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี

 งานบัญชี

งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะทางด้านการเงิน การบัญชี การคลัง การพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติทางด้านการเงิน การคลังของแผ่นดิน

งานพัสดุ

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียน พัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

งานจัดเก็บรายได้งานแผนที่ภาษี

งานเขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียน และรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมิน ภาษีการเก็บ จัดหา และนำส่งเงิน งานตรวจสอบพื้นที่เป็นต้น

 

 

กองช่าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบลการอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลงานบำรุงซ่อมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ด้านก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ ด้านระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม ด้านทางวิศวกรรมงานศึกษา วิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคารมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ด้านวิศวกรรม ด้านประเมินราคา ด้านควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด้านบริการข้อมูลและ หลักเกณฑ์ ด้านออกแบบและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพานทางเท้า เขื่อน สิ่งติดตั้งอื่นๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพานทางเท้า เขื่อน งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันและสิ่งแวดล้อมงานให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา ด้านประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง ด้านจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมืองและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล  กำหนดนโยบาย วางแผนงานรวมถึงงานอนามัยที่เกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดล้อมทั่วไปอันมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน

ลักษณะงานการจัดหา และควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ในชุมชน การจัดเก็บทำลายสิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ ขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะการกำจัดและแก้ไขน้ำเสีย การป้องกันเหตุรำคาญ และควบคุมสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาคารตามหลักการสุขาภิบาลช่วยให้การศึกษา วิจัย ทางด้านวิชาการสุขาภิบาล ให้ความรู้ แนะนำอบรม สาธิตการจัดสุขาภิบาลด้าน ๆ แก่ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชน การวางแผนการพัฒนาเด็ก สตรี และเยาวชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆหลายด้าน เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

  1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม ด้านพัฒนาสังคม ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตางๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน จัดทำโครงการในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน ดำเนินการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการศึกษาอนามัย และสุขาภิบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  2. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพประชาชน การให้คำแนะนำฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนและอาชีพ งานพัฒนาฝีมือและแรงงานงานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง สงเคราะห์คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ ให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี  ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ

งานบริหารการศึกษา

ลักษณะงานทางด้านการศึกษาการวิเคราะห์ การวิจัย เสนอแนะ การวัดผล และประเมิน ผลการศึกษา การสร้าง และพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ การพัฒนาตำราเรียน  การวางแผนการศึกวางมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติปฏิบัติในการจัดการศึกษา

 

 

 

 

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย

งานส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตร กำหนดนโยบายวางแผนงาน และดำเนินงานวิชาการเกษตรตามแผน การจัดและประเมินผลการดำเนินงาน การเกษตร กำหนดระบบ และวิธีการด้านนิเทศ ควบคุม ติดตามผล และประเมินด้านการเกษตร จัดสวน สอนและอบรม ด้านวิชาการเกษตร จัดประชุมดำเนินการเผยแพร่กิจการ  การเกษตร  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนววิชาการเกษตร

 

 

 

 

 

 

งานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย

งานตรวจสอบบัญชี เอกสารการรับ – เบิกจ่ายเงิน งานตรวจสอบการเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย  งานสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน