สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ตั้งอยู่บ้านดู่น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ติดกับถนนทางหลวงสาย ๒๓๙๒ สายร้อยเอ็ด – ปทุมรัตต์ ห่างจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ๑๑ กิโลเมตร

– ทิศเหนือ   ติดกับตำบลเมืองหงส์และตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

– ทิศใต้    ติดกับตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

– ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลอีง่อง และตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

– ทิศตะวันตก    ติดกับตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

มีเนื้อที่ตำบลดู่น้อย มีพื้นที่ประมาณ ๔๙.๖๓  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๑,๐๑๘  ไร่

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ประชากรจะประกอบอาชีพทำนา โดยอาศัยน้ำฝน การรวมตัวของประชากรจะอาศัยอยู่รวมกันในระบบเครือญาติเป็นหมู่บ้าน

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

มี ๓ ฤดูได้แก่

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม

๑.๔ ลักษณะของดิน

ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินทราย

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

– แหล่งน้ำธรรมชาติ

–  ลำห้วย, ลำคลอง       จำนวน ๒        แห่ง

–  หนอง และอื่นๆ        จำนวน ๑๔      แห่ง

– แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  ฝาย                     จำนวน ๗        แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น                จำนวน ๑๘      แห่ง

–  บ่อโยก                  จำนวน ๕๔      แห่ง

–  ประปา                  จำนวน ๑๕      แห่ง

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ทรัพยากรจะเป็นป่าเบญจพรรณป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยาง ไม้เหียง ไม้ตะแบก และไม้ประดู่

 

. ด้านการเมืองการปกครอง

๒.๑  เขตการปกครอง

ตำบลดู่น้อย มีจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน

๒.๒ การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ ๒ คน ๑๔ หมู่บ้าน รวมเป็น ๒๘ คน

 

. ประชากร

๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้าน  ๑๔  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ – ๑๔ จำนวนประชากร  รวมทั้งสิ้น  จำนวน   ๖,๖๗๐   คน  แยกเป็น

                   ชาย     จำนวน           ๓,๓๐๖          คน

                   หญิง    จำนวน           ๓,๓๓๙          คน

                   มีความหนาแน่นเฉลี่ย                          คน / ตารางกิโลเมตร

                   จำนวนครัวเรือนทั้งหมด       ๑,๖๖๙      ครัวเรือน

          กำนันตำบลดู่น้อย  นายสมศักดิ์  นีระขัน  หมู่ที่  ๑  ตำบลดู่น้อย  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดดังนี้

          หมู่ที่ ๑ บ้านดงยาง  ๑๓๔  ครัวเรือน  ประชากรรวม  ๕๑๓  คน

                   ชาย              จำนวน           ๒๖๔    คน

                   หญิง              จำนวน           ๒๔๙    คน

                   นายสมศักดิ์  นีระขัน               กำนันตำบลดู่น้อย

                   นายหัสดี  พรมสิงห์                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายคำสิงห์  มังคลัง                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๑,๒๑๑ ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๓๐  ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๙๐๙  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๗  ไร่  พื้นที่ป่า  ๒๔๕  ไร่

 

หมู่ที่ ๒ บ้านดงยาง  ๑๒๒  ครัวเรือน  ประชากร รวม  ๔๕๖  คน

                   ชาย              จำนวน           ๒๓๑    คน

                   หญิง              จำนวน           ๒๒๕    คน

                   นายดาวเรือง  ทองเดือน           ผู้ใหญ่บ้าน

                   นางอังคนาง   งามแสง            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายลำไพร   ดวนขันธ์            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๑,๕๗๒  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๔๒  ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๑,๑๓๐  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๔๐๐  ไร่

 

หมู่ที่  ๓ บ้านดงยาง  ๑๑๙  ครัวเรือน  ประชากร รวม  ๕๑๒  คน

                   ชาย              จำนวน           ๒๔๐    คน

                   หญิง              จำนวน           ๒๗๒    คน

                   นายทองนาย  พรมสิงห์            ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายวงค์เดือน   บุญจัด                      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นา.ดวงใจ   ผาดงยาง              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๑,๓๖๐  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๔๘  ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๑,๓๑๕  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๓  ไร่

หมู่ที่  ๔ บ้านติ้ว   ๑๖๒  ครัวเรือน  ประชากร รวม  ๖๔๗  คน

                   ชาย              จำนวน           ๓๓๒    คน

                   หญิง              จำนวน           ๓๑๕    คน

                   นายทองมา  น้อยบาท             ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายชม   โล่วันทา                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นางหนูไกร  สิงห์ทองห้าว                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๑,๓๑๘.๒  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๘๕  ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๘๘๒  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๕๒.๒  ไร่  พื้นที่ป่า  ๒๙๒  ไร่

หมู่ที่  ๕ บ้านโนนสูง    ๑๔๗  ครัวเรือน  ประชากร รวม  ๕๖๕  คน

                   ชาย              จำนวน           ๒๗๑    คน

                   หญิง              จำนวน           ๒๙๔    คน

                   นายนายเลิญ  พรมสิงห์            ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายวิชัย  พลวงค์                            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายวงค์   เพชรไพรฑูรย์          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๒,๓๐๐  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๗๒  ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๒,๒๒๒  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๒๕  ไร่

หมู่ที่  ๖ บ้านหนองชาด  ๑๐๐  ครัวเรือน  ประชากร รวม   ๔๕๓  คน

                   ชาย              จำนวน           ๒๒๓    คน

                   หญิง              จำนวน           ๒๓๐    คน

                   นายสมการ  พรมมาตย์            ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายอุทรณ์  เพชรไพทูลย์          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายทองกร  ภิบาล                 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๙๒๐  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๗๙ ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๘๓๒  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์   ๙ ไร่

 

หมู่ที่  ๗ บ้านดู่น้อย  ๑๕๙  ครัวเรือน  ประชากร รวม  ๖๒๗  คน

                   ชาย              จำนวน           ๓๒๓    คน

                   หญิง              จำนวน           ๓๐๔    คน

                   นายยอด  ชาวงษ์                            ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายบุญมี  โงนมณี                 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายนายอุเทน  คูณเงิน            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๑๐๒  ไร่    พื้นที่ทำกิน  ๒,๔๕๙  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๗๖  ไร่

 

หมู่ที่  ๘ บ้านหนองสิม  ๑๒๖  ครัวเรือน  ประชากร รวม  ๔๓๗ คน

                   ชาย              จำนวน           ๒๐๖    คน

                   หญิง              จำนวน           ๒๓๑    คน

                   นายสมาน  ลีแวง                   ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายสำรอง  ข่าทิพย์พาที          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นางปิยดา  ลีแวง                             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๑,๔๐๔  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย   ๘๐ ไร่  พื้นที่ทำกิน   ๑,๓๒๔ ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์    ไร่

หมู่ที่  ๙ บ้านช้างอี่แก้ว  ๘๒  ครัวเรือน  ประชากร รวม  ๓๓๐ คน

                   ชาย              จำนวน           ๑๖๗    คน

                   หญิง              จำนวน           ๑๖๓    คน

                   นายสุบรรณ  กุลนิตย์              ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายสวาสดิ์  พุทธลา               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายสูนย์  คุณหงส์                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๙๕๙ ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย ๘๕ ไร่  พื้นที่ทำกิน ๘๓๐  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ๔๔   ไร่

หมู่ที่  ๑๐  บ้านโนนไทย  ๒๘  ครัวเรือน  ประชากร รวม  ๑๒๕  คน

                   ชาย              จำนวน           ๖๒      คน

                   หญิง              จำนวน           ๖๓      คน

                   นายอำนวย  แสนเสนา             ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายชาตรี   สีเหลือง               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายคำปอง   ผาวิวัตน์            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๗๐๙  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๒๕  ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๕๐๐  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๒๓  ไร่

หมู่ที่  ๑๑ บ้านหนองตอน้อย  ๘๙  ครัวเรือน  ประชากร รวม   ๓๕๙  คน

                   ชาย              จำนวน           ๒๐๓    คน

                   หญิง              จำนวน           ๑๕๖    คน

                   นายสุบรรณ์  ชารีวัน                         ผู้ใหญ่บ้าน

                   นางสมพูล   จุลแวง                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นางสาวนิตยา  โคตวงษา                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๘๖๐  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๓๙  ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๖๕๐  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๑๐๕  ไร่  พื้นที่ป่า  ๘๑  ไร่

 

หมู่ที่  ๑๒ บ้านหนองฮู  ๑๖๐  ครัวเรือน  ประชากร รวม   ๖๕๙  คน

                   ชาย              จำนวน           ๓๑๘    คน

                   หญิง              จำนวน           ๓๔๑    คน

                   นายวีระ   ทะวะวงค์               ผู้ใหญ่บ้าน

                   นางเพ็งพิศ   ปะธรรมสาน                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นางวารุณี   ผ่านแผ้ว              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๒,๐๑๗  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๑๒๘  ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๑,๔๐๕  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๑๘๗  ไร่  พื้นที่ป่า  ๒๙๗  ไร่

 

หมู่ที่  ๑๓ บ้านป่าแดง  ๑๖๓ ครัวเรือน  ประชากร รวม  ๖๕๐ คน

                   ชาย              จำนวน           ๓๑๑    คน

                    หญิง              จำนวน           ๓๓๙    คน

                   นายปัญญา   ใสงาม               ผู้ใหญ่บ้าน

                   นายจันทร์   พรมธิดา              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายสุระสิทธิ์   เลิศฤทธิ์            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๒,๔๓๙  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๘๑  ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๑,๕๐๐  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๓๖  ไร่  พื้นที่ป่า  ๓๒  ไร่  เป็นที่สวน  ๗๗๐  ไร่  หนองสิม  ๑๒  ไร่  ดอนปู่ตา  ๒๔  ไร่ ๓ งาน  ๒๑  ตารางวา

หมู่ที่  ๑๔ บ้านดงยาง  ๗๘  ครัวเรือน  ประชากร รวม  ๓๑๒ คน

                   ชาย              จำนวน           ๑๕๕    คน

                   หญิง              จำนวน           ๑๕๗    คน

                   นายคำภาด  เสาวงค์               ผู้ใหญ่บ้าน

                   นางมาลา  บุตะคุณ                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายสุระพงษ์  นามชารี            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          พื้นที่ในหมู่บ้าน  ๙๔๗  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  ๓๓  ไร่  พื้นที่ทำกิน  ๓๓  ไร่  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ๘๙๓  ไร่

หมายเหตุ ……….  ข้อมูลประชากร ณ วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

 

          ๓. ช่วงอายุและจำนวนประชากร

          ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ๓๕ – ๕๕ ปี

๔. สภาพทางสังคม

          ๔.๑ การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน ๕ แห่ง

          โรงเรียนบ้านดงยาง

          โรงเรียนบ้านดู่น้อย

          โรงเรียนบ้านหนองชาด

          โรงเรียนบ้านหนองตอน้อย

          โรงเรียนบ้านป่าแดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จำนวน  ๓ แห่ง

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่น้อย

ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)    จำนวน  ๑ แห่ง

          ๔.๒ สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่น้อย จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๔

          ๔.๓ อาชญากรรม        –

          ๔.๔ ยาเสพติด            –

          ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

                   – ผู้สูงอายุ        จำนวน ๙๘๓ คน

                   – ผู้พิการ         จำนวน ๑๗๙ คน

                   – ผู้ป่วยเอดส์     จำนวน ๗ คน

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

          ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

ตำบลดู่น้อยมีถนนลาดยางเชื่อมติดต่อกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน ระยะทาง ๑๑  กิโลเมตรมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลดู่น้อย ตำบลลิ้นฟ้า  ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมานและมีถนนติดต่อกับถนนลาดยาง      สาย ร้อยเอ็ด-ปทุมรัตต์ มีรถประจำทางผ่านการคมนาคมไปมาสะดวก แต่โดยทั่วไปเป็นถนนลูกรัง  ถนนดินและถนนคอนกรีต  และถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน/ตำบล เป็นถนนลูกรัง การสัญจรไปมาไม่สะดวกเท่าที่ควร  เนื่องจากสภาพถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่  โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนการคมนาคมลำบากมาก

          ๕.๒ การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่การขยายเขตไฟฟ้ายังมีความต้องการมีความจำเป็นอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากมีการขยายครัวเรือนเพราะประชากรมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อการเกษตร

          ๕.๓ การประปา

                   มีระบบประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน

          ๕.๔ โทรศัพท์

มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

          ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

–  ที่ทำการไปรษณีย์  (บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑)                  จำนวน ๑ แห่ง

 

. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ยางพารา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

๖.๒ การประมง           –

๖.๓ การปศุสัตว์

ตำบลดู่น้อยมีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้าน

๖.๔ การบริการ

ตำบลดู่น้อยมีการบริการเปิดร้านเสริมสวย  รีสอร์ท โรงสีข้าวขนาดเล็ก

๖.๕ การท่องเที่ยว        –

๖.๖ อุตสาหกรรม ตำบลดู่น้อยมีโรงงานอุตสหกรรม ดังนี้

–  โรงขนมจีน                       ๒        แห่ง

–  โรงงานเฟอร์นิเจอร์              ๒        แห่ง

–  โรงงานผลิตน้ำดื่ม               ๑        แห่ง

–  ร้านผสมและจำหน่ายสี                    ๑        แห่ง

–  ร้านรับซื้อไม้                      ๑        แห่ง

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

–  ปั๊มน้ำมันชนิดมือหมุน                     ๔        แห่ง

–  โรงสีข้าว                         ๓๐      แห่ง

–  ร้านซ่อมรถทั่วไป                 ๕        แห่ง

–  ร้านตัดเย็บ                       ๑        แห่ง

–  ร้านอาหารสด                    ๑๑      แห่ง

–  โรงเลี้ยงจิ้งหรีด                  ๑        แห่ง

–  ร้านอาหารตามสั่ง               ๒        แห่ง

–  ร้านน้ำปั่น                        ๑        แห่ง

–  การเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร    ๑๕      คัน

–  เสา รับ-ส่ง สัญญาณโทรศัพท์    ๒      แห่ง

–  ร้านค้าของเก่า                             ๓        แห่ง

–  ร้านขายของชำ                  ๕๑      แห่ง

–  ร้านขายวัสดุก่อสร้างและสินค้าเบ็ดเตล็ด          ๒        แห่ง

–  ร้านอินเทอร์เน็ต                   ๓       แห่ง

–  เสารับสัญญาณอินเทอร์เน็ต      ๑      แห่ง

–  ติดตั้งรางน้ำฝน                  ๑        แห่ง

–  บ้านเช่า                           ๖        แห่ง

๖.๘ แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่มันสำปะหลัง ไร้อ้อย ยางพาราและรับจ้าง

 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

          ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน

ตำบลดู่น้อยมีหมู่บ้านในความปกครอง ๑๔ หมู่บ้าน ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนประชากร จำนวน ๖,๖๓๗ คน เป็นชาย ๓,๓๐๗ คน หญิง ๓,๓๓๐ คน จำนวน ๑,๖๔๒ ครัวเรือน

          ๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่มันสำปะหลัง ไร้อ้อย ยางพาราและรับจ้าง

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำธรรมชาติ

–  ลำห้วย, ลำคลอง       จำนวน ๒        แห่ง

–  หนองน้ำและอื่นๆ      จำนวน ๑๔      แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  ฝาย                     จำนวน ๗        แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น                จำนวน ๑๘      แห่ง

–  บ่อโยก                  จำนวน ๕๔      แห่ง

–  ประปา                  จำนวน ๑๕      แห่ง

          ๗.๔ ข้อมูลด้านน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

          มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ใช้ครบทุกหมู่บ้าน

 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          ๘.๑ การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

–  วัด             จำนวน      ๙   แห่ง

–  สำนักสงฆ์     จำนวน     ๔    แห่ง

–  ที่พักสงฆ์      จำนวน     ๑    แห่ง

          ๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี

– ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จะจัดทำขั้นตอนเช้ามีการทำบุญตักบาตร และตอนกลางคืนอาจจะมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์กันตามคุ้มต่างๆ

– ประเพณีทอดผ้าป่า จะมีการบริจาคผ้าตามบ้านต่างๆ แล้วนำมาประดับเป็นดอกผ้าแล้วจะนำไปทำบุญที่วัด

– ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่สำคัญมากของบ้านดู่น้อย จะมีการแห่พระพุทธรูปพระสงฆ์ให้นั่งรถแล้วแห่รอบหมู่บ้าน และให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และชาวบ้านร่วมเดินไปในขบวนด้วย จะรดน้ำดำหัวไปจนรอบหมู่บ้าน จะมีทั้งเด็ก หนุ่มสาว และผู้เฒ่า ผู้แก่ ซึ่งเป็นประเพณีที่สนุกสนาน

– ประเพณีบุญบั้งไฟ จะมีการทำบั้งไฟแข่งขันกัน ถ้าบั้งไฟใครแพ้ก็จะถูกจับลงใส่โคลน ถ้าใครชนะก็ได้รางวัลเป็นประเพณีที่มีความสนุกสนานอีกประเพณีหนึ่ง ซึ่จะจัดประเพณีบุญบั้งไฟนี้จะจัดขึ้นที่บ้านดงยาง

– ประเพณีวันออกพรรษา  เป็นพระเพณีที่มีความสำคัญทางศาสนา  ในตอนเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรที่วัด  เรียกการตักบาตรนี้ว่า ตักบาตรเทโว ชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ลานวัดเพื่อรอใส่บาตร

          ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น (ภาษาอีสาน)

de

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                   – ผ้าไหม ผ้าสะไบขิด เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม้กวาดทางมะพร้าว ตะกร้าพลาสติก เป็นต้น

 ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

          ๙.๑ น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

–  ลำห้วย,ลำคลอง        จำนวน ๒        แห่ง

–  หนอง และอื่นๆ        จำนวน ๑๔      แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  ฝาย                     จำนวน ๗        แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น                จำนวน ๑๘      แห่ง

–  บ่อโยก                  จำนวน ๕๔      แห่ง

–  ประปา                  จำนวน ๑๕      แห่ง

          ๙.๒ ป่าไม้

เป็นป่าเบญจพรรณป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยาง ไม้เหียง ไม้ตะแบก และไม้ประดู่

          ๙.๓ ภูเขา        –

          ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

                   ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าเบญจพรรณป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยาง ไม้เหียง ไม้ตะแบก และไม้ประดู่

สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

               จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย รายละเอียด ดังนี้

               ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

               ตั้งงบประมาณรายรับไว้      ๒๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท

               ประมาณการรายจ่ายไว้       ๒๒,๔๘๖,๐๗๒.๐๐  บาท

               รายรับจริง                     ๒๔,๙๓๔,๕๒๖.๑๘  บาท

               รายจ่ายจริง                             ๒๐,๗๖๘,๓๒๐.๓๒  บาท

               ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

               ตั้งงบประมาณรายรับไว้      ๒๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท

               ประมาณการรายจ่ายไว้       ๒๖,๑๖๗,๗๕๘.๐๐  บาท

               รายรับจริง                     ๒๕,๔๒๒,๖๒๐.๓๒  บาท

               รายจ่ายจริง                             ๒๒,๔๖๔,๗๑๗.๖๙  บาท

               ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

               ตั้งงบประมาณรายรับไว้      ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท

               ประมาณการรายจ่ายไว้       ๒๕,๘๗๘,๐๐๐.๐๐  บาท

               รายรับจริง                     ๒๕,๑๓๗,๗๔๒.๘๖  บาท

               รายจ่ายจริง                             ๒๔,๙๒๖,๕๑๑.๔๕  บาท

               ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

               ตั้งงบประมาณรายรับไว้      ๔๐,๓๖๑,๗๖๕.๐๐  บาท

               ประมาณการรายจ่ายไว้       ๔๐,๓๓๔,๘๐๗.๐๐  บาท

 

          . การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

      .. เชิงปริมาณ

นายทองรัก  หมอกมัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ดังนี้

d2

สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘ กำหนดไว้ ๑๑๙ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๘